Regulamin konkursu „WYMYŚL HASŁO DLA SYSTEMU LOGISAT TMS I LEĆ NA DOMINIKANĘ”

Regulamin konkursu w wersji PDF

REGULAMIN KONKURSU „WYMYŚL HASŁO DLA SYSTEMU LOGISAT TMS I LEĆ NA DOMINIKANĘ”

DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:
 2. Komisja Konkursowa –komisja składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora powołana na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
 3. Uczestnik –pełnoletnia osoba fizyczna, która spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie i wzięła w nim udział poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
 4. Zwycięzca –Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania Nagrody.
 5. Nagroda –przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Oświadczenie –oświadczenie Zwycięzcy zawierające: imię i nazwisko, jego adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, Oświadczenie należy doręczyć Organizatorowi zgodnie z treścią §2 ust.8 Regulaminu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki konkursu „WYMYŚL HASŁO DLA SYSTEMU LOGISAT TMS I LEĆ NA DOMINIKANĘ” (zwanego dalej „Konkursem”), który przeprowadzony będzie na stronie Facebook https://www.facebook.com/logisat.gps
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody jest – Logisat Kalinowski Brudek spółka komandytowo-akcyjna, dawniej: Logisat sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-199) Warszawa, przy ul. Modlińskiej 51, NIP: 524-27-50-440, REGON: 146071283 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000975565 ( zwana dalej : Organizatorem)
 3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek
   z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do nagród.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
 9. Konkurs odbędzie się w terminie od dnia 1.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.
 10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu jego trwania o dowolnie wskazany okres, bądź zakończenia Konkursu przed terminem określonym w ust.9  Regulaminu z wyłączeniem obowiązku opublikowania jego wyników, bez podawania przyczyny.
 11. Uczestnicy muszą posiadać konto w serwisie Facebook, na którym występują pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz polubili stronę Logisat (https://www.facebook.com/logisat.gps).
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również wszelkie osoby fizyczne oraz prawne świadczące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz Organizatora niezależnie od podstawy prawnej, na jakiej ta współpraca jest wykonywana,
  a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wyżej – to jest w szczególności: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie osób pozostające w stosunku przysposobienia. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz odsunięcia od udziału w Konkursie Uczestników, których działania będą niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz z Regulaminem lub którzy nie spełniają warunków uczestnictwa lub podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów
  i zasad funkcjonowania Konkursu
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 4.  podanie przez Zwycięzców Konkursu nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej.
 5. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową składającą się z wybranych przez niego osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminem („Komisja Konkursowa”).

§ 2 ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie i możliwości ubiegania się o uzyskanie nagrody jest:
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia.
 3. Wyrażenie zgody Zwycięzców (przez wzięcie udziału w Konkursie) na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach konkursowych.
 4. Wyrażenie zgody Zwycięzców (przez wzięcie udziału w Konkursie) na wykorzystanie wizerunku poprzez umieszczenie relacji z odbytego wyjazdu jak również krótkiego wywiadu i umieszczenie ich w mediach społecznościowych (Facebook, Linkedin) oraz na stronie www (logisat.pl) Organizatora.
 5. Zapoznanie się Uczestnika z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień, która jest równoznaczna z przystąpieniem Uczestnika do konkursu.
 6. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi zaproponować w komentarzu pod postem na Facebooku znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/logisat.gps/posts/pfbid0CbCJF915iTiwDnav2DRxwrEoweZCJzGub6BFcGCRk4BBq1piuzw1cCosYkx3n7Z1l hasło reklamowe dla systemu Logisat TMS, a także (w tym samym komentarzu zaprosić trzech znajomych do zabawy oznaczając ich),
 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Dobrowolne jest również wyrażenie przez Zwycięzców zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia spełnienie warunków wymienionych w § 2 ust. 1.
 8. Zgłoszenie gotowości odbioru nagrody przez Zwycięzcę w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. W tym celu Zwycięzca po otrzymaniu informacji o wygranej, obowiązany jest przesłać Organizatorowi
  w wiadomości prywatnej w terminie 14 dni Oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej w nim Nagrody przez Logisat Kalinowski Brudek S.K.A, dawniej Logisat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgoda jest dobrowolna.”
 9. Oświadczenie Uczestnika, o którym mowa powyżej powinno zawierać: imię i nazwisko, jego adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

§ 3 Nagrody i procedura wyłonienia Zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich Uczestników, Komisja Konkursowa wybierze trzy osoby, które spełnią warunki konkursu określone w §2 ust. 1 oraz ust. 2 Regulaminu.

Z zastrzeżeniem §1 ust.10, wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Facebook użytkownika Logisat (https://www.facebook.com/logisat.gps) nie później, niż 14 dni po zakończeniu konkursu.

 • Organizator zapewnia nagrody dla wszystkich Zwycięzców.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji dostępnych na stronie Facebook Organizatora.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Zwycięzcą albo elementy jego zgłoszenia będą nieaktualne/nieprawdziwe, Organizator jest uprawniony do wyboru innego Uczestnika jako Zwycięzcy Konkursu albo jego odwołania bez konieczności przekazania nagrody.

 • Zrealizowanie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych Zwycięzcy, prawidłowości podanych danych osobowych. Jeżeli po weryfikacji danych Zwycięzcy okaże się, że nie jest on uprawniony do udziału w Konkursie, nie ma prawa do odbioru nagrody, nie może z jakiegokolwiek innego powodu nagrody odebrać, nie spełnia warunków Regulaminu, nie przyjmuje nagrody to traci on prawo do przyznanej nagrody, a o jej dalszym przekazaniu decyduje Komisja Konkursowa.
 • Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania nagrody określonej w ust.2
 • Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź zażądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę jej rekompensaty.
 • Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Zwycięzcami Konkursu, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

§ 4 Przekazanie i odbiór nagrody

 1. Zwycięzca konkursu będzie mógł odebrać przysługującą mu nagrodę za pośrednictwem narzędzi komunikacji poprzez stronę Facebook Organizatora.
 2. Prawo zwycięzcy konkursu do nagrody wygasa w przypadku nieprzesłania informacji o których mowa w § 2 ust. 4. we wskazanej formie i terminie, jest jednoznaczne z rezygnacją z odbioru nagrody, oraz w związku z powyższym nie przysługują Zwycięscy żadne roszczenia względem Organizatora.
 3. Jeśli nagroda nie spełni oczekiwań zwycięzcy konkursu, nie przysługuje mu z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie względem Organizatora
 4. Organizator jest uprawniony do swobodnego dysponowania nagrodą, do której prawo Zwycięzcy konkursu wygasło.
 5. Zwycięzcy zobowiązują się do nakręcenia 3 relacji podczas wyjazdu będącego realizacją nagrody oraz opublikowania ich w swoich mediach społecznościowych (Facebook/ Instagram), z jednoczesnym oznaczeniem Organizatora oraz zamieszczeniem w opisie
   #WYMYŚL_HASŁO_DLA_SYSTEMU_ LOGISAT_TMS_I_LEĆ_NA_DOMINIKANĘ, a ponadto wzięcia udziału w krótkim (do 10 min.) wywiadzie z Organizatorem. Relację z wyjazdu oraz wywiady zostaną umieszczone na stronie Organizatora.

§5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być dokonywane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora określony w § 1 ust. 2 Regulaminu, dopisując na kopercie „KONKURS WYMYŚL HASŁO DLA SYSTEMU LOGISAT TMS I LEĆ NA DOMINIKANĘ  – REKLAMACJA”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane osoby je składającej co najmniej takie, aby można było dokonać jej identyfikacji – imię i nazwisko oraz adres zwrotny, a także wskazanie przyczyn dokonania zgłoszenia reklamacyjnego – i jeśli to konieczne – wraz
   z uzasadnieniem (dalej: Reklamacje).
 3. Prawidłowo złożone reklamacje – tj. w terminie i przesłane na adres Organizatora, o którym mowa w § 1 ust.1. – rozpatruje Organizator, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma. 
 4. O rozpatrzeniu Reklamacji, Organizator zawiadomi osobę ją składająca pismem przesłanym listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w Reklamacji.

§6 Ochrona Danych Osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Zwycięzców Konkursu. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator.
 2. Dane osobowe Zwycięzców konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyłącznie dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz do podjęcia niezbędnych działań do wydania Nagrody.  Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

§7 Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem  https://logisat.pl/
 2. Zwycięzca wyraża zgodę na ewentualne opublikowanie informacji związanych z uczestnictwem w Konkursie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
   a w szczególności na stronach internetowych Organizatora, na profilu oficjalnym profilu Facebook i Instagram Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw słusznie nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana, w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony Regulamin.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 5.  Wszelkie sprawy spory wynikłe z tytuły wykonania zobowiązań związanych z organizacją Konkursu  będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na siedzibę Organizatora. 

Wersja Regulaminu obowiązująca od dnia 1 września 2022 r., weszła w życie z dniem publikacji.

Szybki kontakt
Napisz do nas

Wybierz województwo

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

  Aceptuję politykę prywatności